Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi  w Ustroniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp3.ustron.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.12.2020

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.11.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Pojedyncze treści dodane przez zewnętrznych redaktorów mogą nie być całkowicie zgodne ze standardem WCAG.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa posiada tryb „wysokiego kontrastu” dla osób słabowidzących.

Strona internetowa jest „responsywna” – tzn. dostosowana do wyświetlania na mniejszych ekranach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Jolanta Kocyan, e-mail: sp3polana@wp.pl tel: 33 854 22 63.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność Architektoniczna

[Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego]

 

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi  w Ustroniu,
ul. Polańska 25, 43-450 Ustroń.
Do budynku prowadzą 4 wejścia:

  • wejście główne od ul. Polańskiej – strona zachodnia, do wejścia głównego nie prowadzą schody.
  • wejście do oddziałów przedszkolnych od ul. Polańskiej –strona południowa, do wejścia prowadzą schody dodatkowo oznakowane taśmą odblaskową dla osób niedowidzących, wejście ma dobudowany podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • wejście boczne od placu rekreacyjnego -strona północna, do wejścia prowadzą schody
  • wejście tylne do szatni od strony boiska szkolnego -strona wschodnia, do wejścia prowadzą schody


Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Sekretariat zlokalizowany jest na parterze po lewej stronie od wejścia.


Dla osób na wózkach dostępne jest tylko wejście od strony oddziałów przedszkolnych i pomieszczenia na parterze. Przed głównym wejściem do budynku, po lewej stronie zlokalizowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych w celu wezwania pomocy. W budynku nie ma windy.
Toalety zlokalizowane na parterze są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie dysponuje własnym parkingiem, ale jest możliwość zaparkowania samochodu po przeciwległej stronie ulicy Polańskiej na utwardzonym poboczu.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W SP-3 z OP Ustroń nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-01
Data publikacji:2020-12-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwia Klusek-Szleszyńska
Liczba odwiedzin:1326